การกระจายคำ

คำ
พยัญชนะต้น
สระ
ตัวสะกด
มาตราตัวสะกด
บัว
อัว
-
  กา
ขาว
อา
เกอว
พืช
อือ
กด